SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

3:37 PM
Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu | BHXH Bạc Liêu
- Địa chỉ trụ sở: số 72 đường Trần Huỳnh, phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Xem bản đồ tại đây
- Điện thoại: 0781 3824290; Fax: 07813. 826744
- Điện thoại đường dây nóng: 07813.789000
- Website: http://www.bhxhbaclieu.gov.vn
- Hình thức pháp lý: Là cơ quan sự nghiệp Nhà nước.
- Số Tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN:
    + Tại Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Bạc Liêu: 3741.1057399
    + Tại Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Bạc Liêu: 7200202905015

Danh bạ liên hệ công tác


STT Tên đơn vị Thông tin liên hệ
1 Giám đốc (Lê Hoàng Thiển) + ĐT: 07813 820017
+ Email:
2 Phó giám đốc (Lê Danh Đấu) + ĐT: 07813 827197
+ Email:
3 Phó giám đốc (Phan Thắng) + ĐT: 07813 823003
+ Email:
4 Phòng Tổ chức – Hành chính + ĐT: 07813 824290
+ Fax: 07813 826744
+ Email: tchc.bhxhbl@gmail.com
5 Phòng Kế hoạch tài chính + ĐT: 07813 825479
+ Email: khtc.bhxhbl@gmail.com
6 Phòng Thu + ĐT: 07813 826743
+ Email: phongthu.bhxhbl@gmail.com
7 Phòng Chế độ BHXH + ĐT: 07813 826742
+ Email: cdbhxh.bhxhbl@gmail.com
8 Phòng Giám định BHYT + ĐT: 07813 955865
+ Email: gdbhyt.bhxhbl@gmail.com
9 Phòng Cấp sổ, thẻ + ĐT: 07813 824202
+ Email: sothe.bhxhbl@gmail.com
10 Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ + ĐT: 07813 827079
+ Email: tnhs.bhxhbl@gmail.com
11 Phòng Kiểm tra + ĐT: 07813 828430
+ Email:kiemtra.bhxhbl@gmail.com
12 Phòng Công nghệ thông tin + ĐT: 07813 828527
+ Email:cnttbhxhbaclieu@gmail.com
Từ khóa: Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu | BHXH Bạc Liêu | Liên hệ BHXH Bạc Liêu | Địa chỉ BHXH Bạc Liêu

Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu | BHXH Bạc Liêu | Liên hệ BHXH Bạc Liêu | Địa chỉ BHXH Bạc Liêu

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.