SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

11:13 PM
Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định trách nhiệm của ngư­ời sử dụng lao động định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

tra cứu online tình hình đóng bảo hiểm xã hội


Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong việc cung cấp thông tin tình hình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

Điều 18. Quyền của người lao động
1.
2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.
..
7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
..
7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội
..
6. Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
7. Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai.

Qua đây, hy vọng người lao động có thể biết thêm về luật bảo hiểm xã hội cũng như chủ động nắm lấy thông tin này đưa ra yêu sách đòi quyền của mình và hàng năm nên yêu cầu bên công ty trả cho 1 tờ giấy xác nhận đã đóng BHXH năm đó.

Người lao động cũng có thể chủ động tra cứu online tình hình đóng bảo hiểm xã hội của mình tại đây

Trách nhiệm của ngư­ời sử dụng lao động định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.