SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:49 PM
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5472/BHXH-BT ngày 31/12/2014 về giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet

Download phần mềm iBHXH mới nhất

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thỉ số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, BHXH; để giảm thủ tục, thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân có quan hệ giao dịch với cơ quan BHXH, phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 49,5 giờ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Báo cáo và đề nghị cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo việc thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet trên địa bàn. Tăng cường cường truyền thông về giao dịch hồ sơ tham gia BHXH, BHYT qua mạng internet đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

Tổ chức tiếp nhận phần mềm giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet do BHXH Việt Nam cung cấp tại địa chỉ: ftp.vssic.gov.vn, thư mục THONGBAO hoặc địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn hoặc địa chỉ www.TS24.com.vn; tổ chức công khai và cung cấp miễn phí cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tại địa chỉ website BHXH tỉnh hoặc địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn hoặc địa chỉ www.TS24.com.vn, để thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua mạng internet.

Tổ chức đào tạo, tập huấn việc giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet đến từng cán bộ chuyên quản thu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh, huyện và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet đến ngày 31/03/2015 đạt 30%, đến ngày 30/06/2015 đạt 70%, đến ngày 30/09/2015 đạt 100% số doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT.

Trước ngày 05 hằng tháng, báo cáo kết quả đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet về BHXH Việt Nam (Ban Thu)./.

Nguồn: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5472/BHXH-BT ngày 31/12/2014 về giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.