SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

2:01 PM
Hàm VLOOKUP một trong các hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm giá trị nào đó có tồn tại trong một cột của bảng nào đó hay không.
Ví dụ: Trong 1 bảng A chứa mã nhân viên, bạn cần tra cứu thông tin họ và tên, số điện thoại trong bảng B chứa đầy đủ thông tin của nhân viên ( giống như danh bạ điện thoại).
Cú pháp:
VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
Tên đối số Mô tả
lookup_value    (bắt buộc) Giá trị bạn muốn tra cứu. Giá trị bạn muốn tra cứu phải nằm trong cột đầu tiên của phạm vi các ô do bạn chỉ định trong table-array .
Ví dụ, nếu table-array trải dài các ô B2:D7, thì lookup_value phải nằm ở cột B. Hãy xem đồ họa bên dưới. Lookup_value có thể là một giá trị hoặc tham chiếu đến một ô.
table_array    (bắt buộc) Phạm vi các ô mà VLOOKUP sẽ tìm kiếm cho lookup_value và giá trị trả về.
Cột đầu tiên trong phạm vi ô phải chứa lookup_value (ví dụ như Họ trong ảnh bên dưới.) Phạm vi ô cũng phải chứa giá trị trả về (ví dụ, Tên trong đồ họa bên dưới) mà bạn muốn tìm.
Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.
col_index_num    (bắt buộc) Số cột (bắt đầu bằng 1 cho cột ngoài cùng bên trái của table-array) chứa giá trị trả về.
range_lookup   (tùy chọn) Một giá trị lô-gic xác định bạn có muốn VLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác hay kết quả khớp tương đối:
  • TRUE giả định rằng cột đầu tiên trong bảng được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc số, sau đó sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất. Đây sẽ là cách thức mặc định nếu bạn không xác định cách thức nào khác.
  • FALSE tìm kiếm giá trị chính xác trong cột đầu tiên.

Nguồn: https://support.office.com/vi-vn/article/H%C3%A0m-VLOOKUP-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1

Hàm VLOOKUP một trong các hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm giá trị nào đó có tồn tại trong một cột của bảng nào đó hay không.

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.