SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

10:53 PM
Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13ngày 18/6/2012 quy định doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, huyện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ. Để giúp cho các bạn làm được thang bảng lương.

Download mẫu hồ sơ văn bản để xây dựng thang bản lương tại đây: https://drive.google.com/open?id=0BzsNbOOBfVT8bnhsamdyRmV6YVU 

1. Mức lương thấp nhất (Bậc 1):

– Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng

VD: Công ty thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu để ghi vào bậc 1: 3.500.000

– Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

VD: Cũng theo ví dụ trên, Công ty có nhân viên kế toán (đã qua học nghề), thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.500.000 + (3.500.000 X 7%) = 3.745.000

– Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5% .

VD: Cũng theo ví dụ trên, Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm công việc độc hại, thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.745.000 + (3.745.000 X 5%) = 3.932.250

Như vậy theo quy định, nhân viên hoá chất sẽ có mức lương là:
 • Mức lương tối thiểu vùng 1 là: 3.932.250
 • Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 3.932.250
 • Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 3.932.250 (Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).
Lưu ý: Năm 2016 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên và cũng yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động (Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP)

2. Khoảng cách giữa các Bậc lương

 • Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5% tiền lương của bậc liền kề
VD: Bậc 1 là: 5.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) =5.250.000
 • Doanh nghiệp có thể xây dựng từ 3 – 7 bậc, tùy DN lựa chọn.
Lưu ý:
 • Những doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện
 • Kể từ ngày 1/1/2016 theo Nghị định 122 thì mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên. các doanh nghiệp đang hoạt động phải xây dựng lại thang bảng lương theo mức lương tối thiểu mới và nộp cho phòng lao động.

3. Xây dựng thang bảng lương

 • Bậc 1 không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
 • Bậc 2 cao hơn bậc 1 ít nhất 5%
 • Trên tờ khai tham gia BHXH ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có
 • Làm 2 bộ để nộp và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

4. Hồ sơ bao gồm:

 • 1. Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội 
 • 2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương 
 • 3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 
 • 4. Bảng hệ thống thang, bảng lương 
 • 5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng 
 • 6. Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu)
Download mẫu hồ sơ văn bản để xây dựng thang bản lương tại đây: https://drive.google.com/open?id=0BzsNbOOBfVT8bnhsamdyRmV6YVU

5. Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương:


1. Công văn gửi phòng lao động thương binh và xã hội: Lập theo mẫu. Mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không được thấp hơn quy định (Xem mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp các bạn tại nghị định 122/2015/NĐ-CP).
2. Quyết định ban hành hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu
3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương: Lập theo mẫu, nhưng phải có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, thư ký và một vài CNCNV đại diện
4. Xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu, và chú ý các chỉ tiêu:
 • Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được, thường thì từ 10-15 bậc. Và theo quy chế lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc 
 • Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn có thể gộp chung vào một nhóm, nhưng trong bảng của tôi, tôi gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán vào chung một nhóm, và hưởng mức lương như nhau 
 • Mức lương tối thiểu: Căn cứ vào nghị định 122/2015/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp các bạn. 
 - Trong bảng của tôi, Công ty TNHH ABC thuộc Quận Cầu giấy, thuộc khu vực 1, và áp dụng mức lương tối thiểu là 3.500.000đ (Các bạn có thể để cao hơn số này, tùy thuộc vào doanh nghiệp các bạn)
- Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Các bạn có thể thấy, nhân viên tạp vụ, phục vụ chưa qua đào tạo, tôi để mức lương bằng với mức lương tối thiểu là 3.500.000đ, nhân viên thuộc nhóm Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán là lao động đã qua đào tạo, và mức lương tối thiểu thấp nhất phải là: 3.7000.000 + (3.7000.000 x 7%) = 3.745.000đ, các bạn có thể để cao hơn số này, và trong bảng của tôi, tôi để mức là 3.800.000đ (Theo hướng dẫn tại điều 5 nghị định 122/2015/NĐ-CP)
- Chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Trong bảng của tôi, Bậc 1 của khối ban lãnh đạo công ty là 4.800.000đ, bậc 2 ít nhất phải bằng 4.800.000 + (4.800.000 x 5%) = 5.040.000đ, các bạn có thể để cao hơn số này, và trong bảng của tôi, tôi để mức là 5.200.000đ. Các bậc sau các bạn xây dựng tương tự (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP)
- Chênh lệch mức lương giữa các nhóm chức danh có sự tăng dần đều. Trong bảng của tôi, tại bậc 1, nhóm ban lãnh đạo là 4.800.000đ, các nhóm khác giảm dần đều, và cuối cùng là nhóm tạp vụ, phục vụ là 3.500.000đ

5. Xây dựng bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng:  Lập theo mẫu và lưu ý thêm như sau
- Tại hệ thống thang, bảng lương, các bạn có bao nhiêu vị trí công việc thì phải quy định riêng từng vị trí công việc đó tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng. Trong bảng của tôi, tại hệ thống thang, bảng lương, có các vị trí công việc sau: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, Giảng viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán, nhân viên phục vụ (tạp vụ). Và các bạn sẽ thấy, các vị trí công việc này được quy định cụ thể tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

IN HỒ SƠ: In hồ sơ làm 2 bộ, đóng quyển hồ sơ tất cả các tài liệu theo hướng dẫn và thứ tự như trên (không đóng công văn vào trong quyển hồ sơ), và các bạn nhớ đóng dấu giáp lai giữa các trang nhé

KẾT LUẬN:

- Doanh nghiệp các bạn sẽ phải xây dựng hệ thống thang bảng lương khi mới thành lập, và nếu có sự thay đổi về mức lương, sẽ phải xây dựng và nộp lại. Ví dụ, năm 2015 áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với vùng 1 là 3.100.000, đến năm 2016, mức lương tối thiểu vùng đối với vùng 1 tăng lên là 3.500.000, thì các bạn sẽ phải xây dựng lại và nộp lại (trừ khi năm 2015, các bạn để mức lương tối thiểu vùng từ 3.500.000 trở lên)

- Đây là hướng dẫn xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp, các bạn đừng nhầm lẫn với cơ quan nhà nước nhé. Cơ quan nhà nước sẽ áp dụng mức lương tối thiểu khác với khối doanh nghiệp, và họ nhân với hệ số tương ứng với bằng cấp. - Chú ý: Từ ngày 1/1/2016 thì mức lương tháng đóng BHXH là: Mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương

6. Mức phạt khi không đăng ký thang bảng lương

Công ty các bạn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chắc chắn hàng tháng sẽ có trả lương cho người lao động, nhưng….công ty các bạn đã xây dựng THANG BẢNG LƯƠNG, và đã nộp cho phòng lao động chưa? Chưa nộp có bị phạt không?

Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định xử phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
    a) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng theo quy định pháp luật;
    b) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;
    c) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;
    d) Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Từ khóa:
thủ tục đăng ký thang bảng lương 2016, hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016 , xây dựng thang bảng lương 2016, xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49/2013/nđ-cp, mức lương cơ bản, mẫu thang bảng lương 2016, xây dựng thang bảng lương trong công ty cổ phần, thang bảng lương theo nghị định 205, thang bảng lương mẫu 2016, thang bảng lương của nhà nước, thang bảng lương hành chính sự nghiệp, thang bảng lương nhà nước 2016, thang bảng lương công chức nhà nước

Thủ tục đăng ký thang bảng lương 2016, hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016 , xây dựng thang bảng lương 2016

Post a Comment

Website Tra cứu BHXH Online. Powered by Blogger.